21

kvě 2020

Udělení prestižní Ceny Wernera von Siemense MUDr. Dagmar Myšíkové

Dne 5.3.2020 byla udělena prestižní Cena Wernera von Siemense MUDr. Dagmar Myšíkové, PhD. z III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FNM. Cena byla udělena v kategorii Nejlepší disertační práce – 2.místo a současně bylo uděleno zvláštní Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce.

Disertační práce s tématem „Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic“ vznikla pod vedením prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D., přednosty III. chirurgické kliniky a prof. MUDr. Radka Špíška (Ústav imunologie 2.LF UK a FNM, Sotio a.s.).

Právě spolupráce těchto špičkových odborníků a pracovišť v oboru chirurgie a nádorové biologie byla klíčová pro kvalitu výsledků dané práce.

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.

A čím konkrétně se daná práce zabývala? Odpovídá MUDr. Dagmar Myšíková, PhD: „V našich dvou studiích jsme se zaměřili na sledování protinádorové imunitní odpovědi u pacientů s maligním nádorem plic. První studie sledovala výskyt specifických protinádorových protilátek ve vztahu k anamnéze kouření. Zjistili jsme, že kuřáci a ex-kuřáci mají tyto protilátky častěji, to znamená, že prozánětlivý stav navozený kouřením pravděpodobně ovlivňuje protinádorovou odpověď. Ve druhé studii jsme ve spolupráci s biotechnologickou společností Sotio a.s. sledovali účinnost protinádorové vakcíny z dendritických buněk. Prokázali jsme, že tato vakcína velmi účinně navozuje specifickou protinádorovou imunitní odpověď.“

Poznatky ze studie protinádorových protilátek jsou zatím jen dílčím výsledkem v celkové mozaice protinádorové imunologie, ale mohli by pomoci v dalším výzkumu reakcí imunitního systému proti nádorům, což je velmi důležité pro modelování imunoterapeutických postupů. Protinádorová vakcína z dendritických buněk (Sotio a.s.) se již využívá v praxi k léčbě pacientů, i když zatím ve fázi klinických studií. Předběžné výsledky této imunoterapie jsou však velmi slibné.

Publikace shrnující výsledky protinádorových protilátek u karcinomu plic získala kromě tohoto ještě 4 další ocenění- Jedličkovu cenu České chirurgické společnosti, Cenu Purkyňova nadačního fondu, Tvůrčí počin junior Fakultní nemocnice Motol a Cenu kolegia děkana 1.LF UK.
fotografie zdroj Siemens s.r.o., Cena Wernera von Siemense